Restauratie

Een evenwicht tussen behoud en vernieuwing
Restauratie

BiermanHenket is een erkend ERM restauratie architect- en adviesbureau. Het bureau werkt aan restauraties van gebouwen van de 17e tot en met de 20e eeuw. Waar specifieke specialistische kennis noodzakelijk is, wordt samengewerkt met externe specialisten. Het bureau werkt volgens de richtlijnen van de BRL1000 (beoordelingsrichtlijn erkend restauratiearchitectenbureau), URL1001 (Uitvoeringsrichtlijn restauratievisie en ontwerp), en de URL2001 (Uitvoeringsrichtlijn Bouwkundig advies monumenten) van de ERM.

Restauratieplan

Een restauratie- of renovatieplan begint met een grondige analyse van de aanwezige cultuurhistorische waarden. Hiervoor wordt samengewerkt met architectuurhistorici, bouwhistorici en kleurenonderzoekers. Daarnaast wordt de functionele, ruimtelijke en technische opzet van het gebouw bestudeerd in combinatie met de gewenste aanpassingen. Na het formuleren van de kernwaarden van het gebouw of gebouwcomplex wordt een visie op de opgave uitgewerkt. Hierin wordt ingegaan op stedenbouwkundige, functionele, ruimtelijke en technische aspecten. Er wordt in varianten gewerkt om de mogelijkheden te verkennen.

1270
1271
Oude situatie Wolvenplein Utrecht
Toekomstige situatie Wolvenplein Utrecht
774
Historisch beeld entreehal Move
773
Entreehal Move na renovatie

Aanpassing aan de tijd met behoud van de cultuurhistorische waarde

Een belangrijk onderdeel van de planvorming is het plan voor de verduurzaming en de inpassing van nieuwe techniek. Hiervoor wordt samengewerkt met een installatieadviseur, bouwfysicus en constructeur. Het maken van een BIM model in combinatie met een opname en historisch onderzoek zorgt ervoor dat er optimale kennis ontstaat van het bestaande gebouw. We waarderen het bestaande en nemen een dienende houding aan. Tegelijkertijd is het belangrijk dat erfgoed gebruikt kan blijven en levend en bij de tijd blijft. We streven hierin een evenwicht na tussen behoud en vernieuwing. De restauratieladder wordt ingezet bij de afwegingen. Bij aanpassing van het bestaande streven we naar eenvoud in techniek. De toepassing van gezonde en biologische materialen is een belangrijk uitgangspunt. Circulair ontwerpen wordt nagestreefd.

1161
Ontwerpdoorsnede Kruithuis 's-Hertogenbosch : alle aanpassingen voor herbestemming en verduurzaming zijn zorgvuldig en met respect voor het monument vormgegeven.

“Het auditteam trof een goed georganiseerd bureau aan met een prettige, open collegiale sfeer. Directie, partners en medewerkers lijken elkaar goed aan te voelen. BiermanHenket heeft een specifieke identiteit die zich uit in een diepgravende ontwerphouding, ook daar waar het om interventie en restauratie gaat. Het ‘traditionele’, ambachtelijke restauratiewerk is zoals in de directiebeoordeling aangegeven een onderwerp waarop het bureau zich wil ontwikkelen.”

ERM audit rapport - juni 2022
2345
Historisch beeld Toonzaal
2344
Huidige situatie: Entreehal GGD IJsselland, met opengewerkte vide en ontvangstbalie
1275
1276
Situatie ruimte Museumcafé van Bommel van Dam voor renovatie
Museumcafé van Bommel van Dam na renovatie

Ervaring en deskundigheid

De kennis en vaardigheden die nodig zijn om te voldoen aan de ERM richtlijnen heeft BiermanHenket in huis opgedaan. De projectenportefeuille van het bureau bevat een veelheid aan projecten waar restauratie of renovatie een belangrijk onderdeel van is. De ontwerpopgaven zijn divers en in verschillende gebruiksthema's. Om deze specialistische kennis nu en in de toekomst op niveau te houden is een scholingsplan actief voor de kennisdragers binnen het bureau.

Een kleine selectie van restauratieprojecten

Meer weten over onze expertise op het gebied van restauratie en transformatie? We vertellen het u graag.