Stuwensemble Nederrijn en Lek

Hagestein en Driel
Stuwensemble Nederrijn en Lek
  • Infrastructuur
  • Restauratie
  • Advies

Voor de restauratie en renovatie van het stuwensemble Nederrijn en Lek is in opdracht van Rijkswaterstaat een bouwhistorisch onderzoek en een esthetisch programma van eisen opgesteld. Bij de noodzakelijke aanpassingen was het belangrijk dat de monumentale waarden van het ensemble intact bleven en dat nieuwe toevoegingen pasten bij het bestaande deel. Sjoekie de Bijll Nachenius was namens BiermanHenket als adviseur ruimtelijke kwaliteit voor Rijkswaterstaat bij het renovatieproces betrokken. 

Het stuwensemble bestaat uit drie vrijwel identieke stuwen in de Nederrijn en Lek tussen Arnhem en Vianen. Deze stuwen vormen een belangrijk onderdeel van de Nederlandse waterhuishouding. Door de stuwen kunnen de waterstanden in de Nederrijn en Lek worden geregeld, en daarmee ook de bevaarbaarheid en afvoer van water, ijs en sediment. Daarnaast zorgt deze regulering ook voor de zoetwatervoorziening in het IJsselmeer via de IJssel en voor voldoende diepgang in de Waal. Dit is van economisch belang omdat het de drukst bevaren rivier van Europa is.

 

  • Ontwerp: Programma van eisen Bouwhistorisch onderzoek: 2013-2014
  • Opdrachtgever: Rijkswaterstaat
  • Locatie: Hagestein
  • Oplevering: 2020

Stuw Hagestein voor-na

Stuw Hagestein voor-na
Stuw Hagestein voor-na
Stuw Hagestein voor restauratie
Stuw Hagestein na restauratie

De stuw bij Hagestein werd het eerst gebouwd en in gebruik genomen (1961) en is aangewezen als rijksmonument uit de Wederopbouw. De stuwen in Amerongen (1967) en Driel (1970) waren bij aanvang van het renovatieproject nog ‘te jong’ om ook een monumentale status te krijgen. Bij het opstellen van de kaders voor de renovatie en restauratie, onderdeel van het Esthetisch programma van Eisen, zijn de drie stuwen echter als één ensemble beschouwd. Alleen bij keuzes voor restauratie of vernieuwen van enkele monumentale onderdelen werd de monumenten-status bij Hagestein zwaarder meegewogen dan bij de andere stuwen.

698
Fragment van de constructie
965
Stuw Hagestein voor restauratie

De stuwen werden begin jaren '50 technisch ontworpen door ingenieur Piet Blokland en esthetisch vormgegeven door architect Wouter Hamdorff. Ze zijn het toonbeeld van zuiver functionele architectuur. Daarbij is de kennis toegepast die door RWS na de Watersnoodramp in 1953 was verkregen voor het opstellen van Deltaplan. Vanwege de breedte van de Nederrijn en de Lek werd gekozen voor een gebogen waterkering, de eerste in Nederland. Iedere stuw bestaat uit twee halfronde, stalen vizierschuiven met een diameter van 53 meter, die scharnieren tussen de landhoofden en de middenpijler. Hierop staan vier ondersteuningsbogen waarlangs de schuiven omhoog getakeld worden. Op deze betonconstructies staan de machinekamers met een futuristisch uiterlijk.

Het markante uiterlijk van de grote betonconstructies, de heldere functionele vormgeving van de complexen en toegevoegde rankheid van spiltrappen en hekwerken zijn bij de kaderstelling voor het Esthetisch Programma van Eisen beschermd. Hoewel de drie stuwen als opvallende bouwwerken in het vlakke rivierenland liggen, geniet deze Nederlandse ingenieurskunst weinig bekendheid.

696
Historisch beeld stuw in aanbouw
705
Historisch beeld stuw in aanbouw

Project team

Joep van As Sjoekie de Bijll Nachenius

Vergelijkbare projecten

Meer informatie over dit project? Wij vertellen het u graag.