Aanpak

Onze werkwijze, gevormd uit meer dan veertig jaar ervaring
Aanpak

BiermanHenket werkt graag aan zowel grote als kleine opgaven: van stedenbouwkundig plan, gebouw tot interieurontwerp. Iedere opgave is uniek en begint met het voeren van intensief overleg en het analyseren van de eisen en wensen. Indien gewenst maken we een programma van eisen. We analyseren de historie en de waarden van de plek. In het ontwerp wordt gewerkt in varianten om in samenwerking met de betrokkenen tot optimaal gedragen keuzes te kunnen komen. Vanaf het begin van het ontwerpproces wordt gebruik gemaakt van driedimensionale BIM-modellen. Je krijgt zo als het ware een digitaal prototype van het gebouw. Dit vergroot het inzicht voor alle betrokkenen. Je kunt je het verwachte resultaat beter voorstellen.

Een goed ontwerp- en bouwproces, waarin de partners – opdrachtgever, gebruikers, adviseurs en uitvoerende partijen– een gelijkwaardige rol hebben, is van essentieel belang voor een hoogwaardig en duurzaam ontwerp dat past binnen het gestelde bouwbudget. We willen daarbij functioneren als een integraal denkende ontwerper in ruimte, tijd en budget; een inspirator en trekker in het ontwerpproces.

De interactie tussen mensen vormt een leidraad in ons werk. We zijn ervaren in het werken met verschillende doelgroepen en ingewikkelde programma's. Een intensieve samenwerking met opdrachtgever en gebruiker is voor ons essentieel om een omgeving te kunnen creëren waarin iedereen zich prettig voelt en optimaal functioneert.

 

Mogelijke producten
Programma van eisen
Masterplan
Gebouwontwerp
Interieurontwerp
Stedenbouwkundig ontwerp
Restauratieplan
Haalbaarheidsstudie
Cultuurhistorische verkenning
Directievoering
Beeldkwaliteitsplan

387
Workshop stedenbouwkundig plan
388
Presentatie masterplan

'Een intensieve samenwerking met opdrachtgever en gebruiker is voor ons essentieel om een omgeving te kunnen creëren waarin iedereen zich prettig voelt en optimaal functioneert.'

Interieur
We hebben ruime ervaring in het ontwerpen van interieurs. We ontwerpen zowel voor professionele opdrachtgevers als voor particulieren. We hebben expertise in de restauratie van historische interieurs en het moderniseren van oude interieurs. We vinden het leuk om te ontwerpen aan publieke interieurs die intensief worden gebruikt.

Kwaliteit versus budget en planning
We zijn gewend om te werken met heldere financiële kaders en een strak tijdschema. Uitgangspunt voor de opgave is dat het ontwerp voldoet aan het programma van eisen en de ambities van de opdrachtgever en past binnen het gestelde budget. Per onderdeel van het programma van eisen moeten afwegingen worden gemaakt op basis van integraal kostenmanagement. Per fase worden deze afwegingen gepresenteerd in varianten, waarbij de verhouding tussen kwaliteit en kosten helder zijn. Er is niet alleen kostencalculatie aan het einde van een fase maar een continue monitoring van alle ontwerpbeslissingen. De voordelen hiervan zijn: optimale balans tussen kwaliteit en financiële kaders, beperkingen van de financiële risico’s en inzicht in de bedreigingen en de mogelijkheden in elke fase van het bouwproces. Het integrale kostenmanagement begint bij de start van het voorlopig ontwerp. Daarbij wordt nadrukkelijk ook de exploitatiefase meegenomen in de afwegingen: Total Cost of Ownership.

Haalbaarheidsonderzoek
Bierman Henket voert haalbaarheidsonderzoek uit naar de renovatie en transformatie van bestaande gebouwen en gebouwensembles. In dit onderzoek worden functionele, technische, financiële, cultuurhistorische en duurzaamheidsaspecten geïnventariseerd en geanalyseerd. We werken al ruim 40 jaar aan de renovatie en transformatie van bestaande gebouwen. Om die reden heeft het bureau veel inzicht in de aspecten die van belang zijn bij een succesvolle transformatiestrategie. Flexibiliteit en toekomstwaarde worden nadrukkelijk meegenomen in een haalbaarheidsonderzoek. We doen onderzoek naar de technische opbouw en de bouwkundige staat van een gebouw. Er kan een bouwtechnische opname worden gemaakt en vervolgens kunnen de mogelijkheden voor verbetering en aanpassing van een gebouw worden geïnventariseerd. Bouwkundige ingrepen worden getoetst op technische haalbaarheid en er wordt een inschatting gemaakt van kosten en terugverdientijden. Het technisch doorgronden van bestaande gebouwen geeft inzicht in de mogelijkheden om duurzaamheidsmaatregelen te treffen ten aanzien van het beperken van energieverbruik en het gebruik maken van duurzame energie. Hierbij worden zowel bouwkundige als installatietechnische maatregelen overwogen (warmte koude opslag, warmte terugwinning, gevelisolatie, voorzetramen, etc.).

389
Monsterkeuring (Lucien Walraven en Joep van As)
952
Overleg tijdens de bouw (Hof van Heeckeren, Zutphen)

'We werken al ruim 40 jaar aan de renovatie en transformatie van bestaande gebouwen. Om die reden heeft het bureau veel inzicht in de aspecten die van belang zijn bij een succesvolle transformatiestrategie.'

Cultuurhistorische verkenning
BiermanHenket maakt cultuurhistorische verkenningen voor gebouwen en gebouwensembles. Het onderzoek naar de geschiedenis van een gebouw in zijn huidige context wordt gedaan om de cultuurhistorische, architectonische, stedenbouwkundige en interieurwaarden van een gebouw te kunnen vaststellen, in samenspraak met Monumentenzorg. Desgewenst kunnen vanuit dit onderzoek uitgangspunten worden geformuleerd voor de renovatie of transformatie van een gebouw. Het onderzoek dient daarbij als inspiratiebron en niet als beperkende factor. Bij het cultuurhistorisch onderzoek worden de richtlijnen gebruikt die zijn opgesteld door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. BiermanHenket onderzoekt als architectenbureau nadrukkelijk ook de stedenbouwkundige en ruimtelijk architectonische waarden en vertaalt deze in praktische aanbevelingen. Bovendien kan de cultuurhistorische verkenning gecombineerd worden met een bouwkundig onderzoek en een technische opname.

Projectmanagement en directievoering
We zijn voor verschillende projecten in nieuwbouw, renovatie en transformatie verantwoordelijk voor het projectmanagement in het bouwproces. Voordeel van de combinatie van ontwerp, technische uitwerking en projectmanagement is de zeer efficiënte werkwijze en de daaruit volgende besparing op adviseurskosten en de beperking van faalkosten. We organiseren, prepareren en plannen een bouwproces van eerste initiatief tot en met oplevering. De primaire rol van de projectmanager bestaat uit het bewaken van tijd, geld, en kwaliteit. Hierbij wordt vooral gestuurd op de benodigde organisatie en informatie in de verschillende fasen van een project.

Meer weten over onze aanpak? Wij vertellen het u graag.