Privacyverklaring

November 2019
Privacyverklaring

Privacyverklaring

BiermanHenket, gevestigd te Hal 13a, 5296 PZ te Esch, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


BiermanHenket hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring wordt heldere en transparante informatie gegeven over hoe BiermanHenket omgaat met persoonsgegevens.


BiermanHenket doet er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. BiermanHenket houdt zich aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Dit brengt met zich mee dat BiermanHenket in ieder geval:
- uw persoonsgegevens verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, dezedoelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring;
- uw persoonsgegevens beperkt verwerkt tot enkel die gegevens die minimaal nodig zijn voor dedoeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
- vraagt om uw uitdrukkelijke toestemming als BiermanHenket deze nodig heeft voor de verwerking vanuw persoonsgegevens;
- passende technische en organisatorische maatregelen heeft genomen zodat de beveiliging van uwpersoonsgegevens gewaarborgd is;
- geen persoonsgegevens doorgeeft aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
- op de hoogte is van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, en deze respecteert.

BiermanHenket heeft de privacyverklaring geschreven om u uit te leggen welke informatie wordtverzamelen en hoe die informatie wordt gebruikt.Indien u na het doornemen van de privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contactmet BiermanHenket wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onderaan dit document.


1.DOELBINDING
Welke persoonsgegevens verwerkt BiermanHenket, met welk doel, welke grondslag en hoe lang?


1.1 Verwerking persoonsgegevens van zakelijke relaties.
Persoonsgegevens van zakelijke relaties (opdrachtgevers en -nemers, vakgenoten, adviseurs, leveranciers, overige zakelijke relaties) worden door BiermanHenket verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
- Administratieve doeleinden;
- Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
- Verzenden van onze nieuwsbrief/brochure;
- Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht;
- Aanvragen van omgevingsvergunningen;
- Wettelijke verplichting tot registratie, zoals gegevens die nodig zijn voor belastingaangifte.
Grondslag voor deze persoonsgegevens is de overeengekomen opdracht.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan BiermanHenket de volgende persoonsgegevens van u vragenen verwerken:
- Voor- en achternaam;
- Titels;
- Geslacht;
- Adresgegevens;
- (Zakelijk) Telefoonnummer;
- (Zakelijk) E-mailadres;
- Websiteadres;
- Bankrekeningnummer (alleen zakelijk);
- Werkzaam bij organisatie;
- Functie bij organisatie;

Uw persoonsgegevens worden door BiermanHenket opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
- Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.
- Bovengenoemde persoonsgegevens worden tot wederopzegging bewaard enkel en alleen ten behoeve de verzending van (digitale) nieuwsbrieven, brochures en uitnodigingen.


1.2 Verwerking van persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees
Persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees worden door BiermanHenket verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling het informeren van de persoon d.m.v. (digitale) nieuwsuitingen.
Grondslag voor deze persoonsgegevens is de inschrijving voor de nieuwsbrief.
Voor de bovenstaande doelstelling kan BiermanHenket de volgende persoonsgegevens van u vragen:
- Voor- en achternaam;
- (Zakelijk) E-mailadres;
Uw persoonsgegevens worden door BiermanHenket opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de periode dat men tot wederopzegging aangemeld is.


1.3 Verwerking van persoonsgegevens van netwerken, lobbycontacten en/of geïnteresseerden
Persoonsgegevens van netwerken, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerden worden door BiermanHenket verwerkt ten behoeve van informatieverstrekking in de vorm van (digitale) nieuwsbrieven, brochures, uitnodigingen en/of gerichte contacten.
Grondslag voor deze persoonsgegevens is mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje, e-mail en/of via koppeling op LinkedIn;
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan BiermanHenket de volgende persoonsgegevens van u vragen:
- Voor- en achternaam;
- Titels;
- Geslacht;
- Adresgegevens;
- (Zakelijk) Telefoonnummer;
- (Zakelijk) E-mailadres;
- Websiteadres;
- Werkzaam bij organisatie;
Uw persoonsgegevens worden door BiermanHenket opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode dat men gezien wordt als een netwerk-/lobbycontact en/of geïnteresseerde.

1.4 Verwerking van persoonsgegevens van Medewerkers
Persoonsgegevens van Medewerkers worden door BiermanHenket verwerkt ten behoeve van het uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst.
Grondslag voor deze persoonsgegevens is de arbeidsovereenkomst.
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan BiermanHenket de volgende persoonsgegevens van u vragen:
- Voor- en achternaam;
- Titels;
- Geslacht;
- Adresgegevens;
- Telefoonnummer;
- E-mailadres;
- Geboortedatum;
- Salarisgegevens;
- Kopie ID;
- BSN-nummer;
- Bankgegevens.
Uw persoonsgegevens worden door BiermanHenket opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de periode dat men een contract heeft en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.


1.5 Verwerking van persoonsgegevens van Sollicitanten
Persoonsgegevens van sollicitanten worden door BiermanHenket verwerkt ten behoeve van het beantwoorden van de sollicitatiebrief en voor het al dan niet aannemen van sollicitant.
Grondslag voor deze persoonsgegevens is de sollicitatieprocedure.
Voor de bovenstaande doelstelling(en) verwerkt BiermanHenket de volgende persoonsgegevens van u vragen:
- Voor- en achternaam;
- Titels;
- Geslacht;
- Adresgegevens;
- Telefoonnummer;
- E-mailadres;
- Geboortedatum (indien verstrekt);
- Nationaliteit, evt. werkvergunning
- Registratie als architect indien van toepassing
- Opleiding
Uw persoonsgegevens worden door BiermanHenket opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
- Gedurende uiterlijk 4 weken na de sollicitatieprocedure, indien de sollicitant de functie niet gekregen heeft;
- Gedurende 6 maanden na de sollicitatieprocedure mits de sollicitant toestemming geeft om zijn gegevens langer te bewaren voor het geval er een andere vacature komt.


2. VERSTREKKING AAN DERDEN
BiermanHenket verstrekt persoonlijke gegevens uitsluitend aan derden alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
BiermanHenket geeft nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee geen verwerkersovereenkomst afgesloten is. Met deze partijen (verwerkers) hebben heeft BiermanHenket afspraken gemaakt om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. BiermanHenket kan persoonsgegevens delen met derden indien u hier schriftelijk toestemming voor geeft.


3. BINNEN DE EU
BiermanHenket verstrekt geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.


4. BEWAARTERMIJN
BiermanHenket bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

5. BEVEILIGING
BiermanHenket heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo zijn er bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;
- Alle personen die namens BiermanHenket van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
- BiermanHenket hanteert een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op alle systemen;
- De beveiligingssoftware, zoals virusscanner en firewall, zijn altijd up-to-date.
- BiermanHenket pseudonimiseert en zorgt voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
- BiermanHenket maakt back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
- BiermanHenket test en evalueert regelmatig de maatregelen;
- De medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

6. GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING
BiermanHenket neemt geen beslissingen op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van BiermanHenket) tussen zit.


7. WEBSITE EN COOKIES
De website van BiermanHenket gebruikt alleen technische en functionele cookies. Deze cookies worden door de dienst Google Analytics gebruikt om de statistieken bij te houden van onze website. Dit wordt gedaan door het bedrijf Google. Lees hier meer over het privacy beleid van Google: https://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/ .
De statistieken laten het bezoek- en klikgedrag op de website zien. Hiermee wordt de informatie die op de site te zien is geoptimaliseerd. Deze gegevens worden door BiermanHenket niet aan derden verstrekt.
U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.


8. MAIL- EN WEBPROVIDER
BiermanHenket neemt webhosting- en E-maildiensten af van Exacthost. Dit gecertificeerde bedrijf heeft toegang tot uw gegevens om (technische) ondersteuning te bieden; zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. Lees hier de privacyverklaring van Exacthost: https://www.exacthost.nl/over-exacthost/exacthost-privacy-policy/ .
Exacthost verwerkt persoonsgegevens namens BiermanHenket en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. Exacthost heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen.
De verbinding tussen bezoekers van de website en de webserver is beveiligd middels een SSL Certificaat uitgegeven door Exacthost.
BiermanHenket maakt voor regulier zakelijk e-mailverkeer gebruik van de diensten van Exacthost. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Exacthost heeft geen toegang tot het postvak van BiermanHenket en BiermanHenket behandelt al het e-mailverkeer vertrouwelijk.

9. NIEUWSBRIEVEN
BiermanHenket verstuurt nieuwsbrieven per E-mail via MailChimp. Lees hier meer over het privacy beleid van MailChimp: https://mailchimp.com/legal/privacy/ . MailChimp zal uw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via MailChimp is verzonden ziet u de ‘unsubscribe’ link. Als u deze aanklikt wordt u automatisch uit de mailinglist van BiermanHenket verwijderd en ontvangt u de nieuwsbrief niet meer. Uw persoonsgegevens worden door MailChimp beveiligd opgeslagen. MailChimp maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. MailChimp behoudt zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.


10. GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die BiermanHenket van u ontvangen heeft. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door BiermanHenket of door één van de verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door BiermanHenket te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Mag BiermanHenket uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@biermanhenket.nl . Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan dient u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. BiermanHenket reageert zo snel mogelijk op uw verzoek.


11. KLACHTEN
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vraagt BiermanHenket u hierover direct contact op te nemen. Komt BiermanHenket er samen met u niet uit dan heeft u het rechteen klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op hetgebied van privacybescherming. Dat kan via de volgende link:https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


12. VRAGEN
Als u naar aanleiding van deze Privacyverklaring nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met BiermanHenket op.


13. DISCLAIMER
BiermanHenket is gerechtigd de inhoud van de Privacyverklaring te wijzigen zonder dat de relaties daarvanop de hoogte worden gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.

14. CONTACTGEGEVENS

BiermanHenket
Den Eikenhorst | Hal 13A | 5296 PZ Esch
+31 [0]411 60 16 18 | info@biermanhenket.nl
www.biermanhenket.nl | KvK 17107424